1. Czy mój budynek musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej ?

Tak, każdy budynek musi spełniać  minimalny standard efektywności energetycznej. Reguluje tę kwestię § 6 Regulaminu Realizacji Projektu Grantowego:

Granty udzielane będą Mieszkańcom wybranym w 2021roku do udziału w Projekcie w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do IOK, spełniającym następujące warunki: 

Za budynek spełniający minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się:

  1. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany po 31.12.2008 roku,
  2. budynek inny niż wskazany w punkcie a), w którym wykonano po 31.12.2010 roku przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:
  • docieplenie stropów lub podłóg na gruncie lub fundamentów lub stropodachów lub dachów oraz,
  • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków.

UWAGA !

Do Wniosku o udzielenie grantu należy dołączyć kserokopię dziennika budowy – dotyczy tylko budynków, których budowa rozpoczęła się po 31.12.2008r.

(pierwsza strona z wpisami + strona tytułowa),

Dla starszych budynków należy obligatoryjnie przedstawić Spis wykonanych prac termomodernizacyjnych i terminów ich wykonania.

2. Na co można przeznaczyć środki finansowe z  projektu grantowego ?

Kwestię tę reguluje  § 5 Regulaminu Realizacji Projektu Grantowego, który określa, które wydatki można uznać za kwalifikowane i zrefundować w ramach projektu grantowego:

Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów Projektu ponoszone przez Grantobiorców to wydatki dotyczące:

1)  demontażu starego źródła ciepła,

2) zakupu nowego źródła ciepła i urządzeń towarzyszących niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania (w tym m.in. koszty niezbędnej armatury, pomp, zaworów, reduktorów, rur, zbiorników c.w.u., buforowych, naczyń wzbiorczych, zbiorników gazu, automatyki sterującej) i prac związanych z ich montażem,

3) wykonania konstrukcji wsporczych i mocujących oraz niezbędnych izolacji termicznych dla w/w urządzeń i instalacji,

4)  zakupu i montażu wkładu kominowego lub przewodu powietrzno-spalinowego,

5)  prób szczelności i ciśnieniowych,

6) przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej wg cenników dysponentów tych sieci.

Do kosztów niekwalifikowanych należą wszystkie wydatki nie wymienione powyzej a w szczególności:

  1. podatek VAT zarówno od zakupu materiałów jak i od kosztów robocizny,
  2. koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego źródła ciepła,
  3. przeróbka lub budowa wewnętrznej instalacji grzewczej c.o./c.w.u., gazowej i elektrycznej,
  4. koszty instalacji nawiewnych oraz wywiewnych w kotłowni lub w innych pomieszczeniach,
  5. koszty robót towarzyszących (np. wymiana części pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych dachu/budynku),
  6. koszty dokumentacji projektowej i audytu energetycznego.

UWAGA !

Jeśli Wykonawca (instalator) będzie na zlecenie Grantobiorcy wykonywał prace zaliczane do kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych, to prosimy, aby wystawił dwie faktury osobno na koszty kwalifikowane  (do rozliczenia z projektu) i osobno na koszty niekwalifikowane.