Chmury

Projekt "Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej " jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działania 4.6 "Czyste Powietrze", Poddziałanie 4.6.1 "Czyste Powietrze -konkurs".

Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na zrealizowanie Inwestycji. Granty udzielane będą na zrealizowanie Inwestycji na terenie Miasta w postaci wymiany starego źródła ciepła na: źródło ciepła zasilane gazem lub energią elektryczną , dowolny rodzaj pompy ciepła.

Maksymalna wysokość grantu dla Inwestycji wynosi 11 000 zł na źródło ciepła zasilane gazem, a na pompę ciepła maksymalna wysokość grantu wynosi 22 000 zł

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zastąpienie nieefektywnych i wysokoemisyjnych starych źródeł ciepła w budynkach Grantobiorców źródłami efektywnymi energetycznie i spełniającymi standardy niskoemisyjne.